• บุคลากรในหน่วยงาน

  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
  นาง สายสุณี อินทะวงษ์

  ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  นาง นันท์ เขตบุญโสภิตา 
   
  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์  นาง  อมรรัตน์ ทองธรรมชาติ
   
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  นาย สาครินทร์ เพ็งเกต 

  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน  นาง ทุเรียน  เกิดศิริ 
   
  พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ 3  นางสาวสุชาดา    เที่ยงทิพย์
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  นาย พงศ์พิสุทธิ์ คนดี 

  เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  นางสาว กัญญาลักษณ์ บุตรสิงห์  
   
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์  นาย กฤษดา มาขำ
  เจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุนปฏิบัติงาน     
  พัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Top