• บุคลากรในหน่วยงาน

  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
  นายณรงค์ฤทธิ์   นุปิง 

  ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  นาง นันท์ เขตบุญโสภิตา 
   

  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์  นางวีนัส อาจแก้ว
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  นางสาวบุศรา  พรประเสริฐผล
   
  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม  นางสาวสมใจ  แย้มกลิ่น
  นักจัดการงานทั่วไป  นางสาวเพชรชมภู มิ่งตระกูล
   
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  นาง ทุเรียน  เกิดศิริ 
   
  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3  นายเกวลิน  สดไทย

  พนักงานขับรถยนต์  นายณรงค์ศักดิ์  พรมปัญญา
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงาน   
  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2  นางสาวศรันย์รัตน์   เกิดศิริ
  ตำแหน่ง พนักงานบริการ

Top