• บุคลากรในหน่วยงาน

  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
  นางนันท์ เขตบุญโสภิตา 

  ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี  นางสาวบุศรา  พรประเสริฐผล 

  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์  นายณัฐนนท์  สุรินทร์ศรี  

  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน  นางสาวเพชรชมภู มิ่งตระกูล
   
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  นายดำรงศักดิ์  พรหมปัญญา
  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒  นางสาวสมใจ  แย้มกลิ่น
  นักจัดการงานทั่วไป  นางสาวศรัณย์รัตน์   เกิดศิริ
  พนักงานบริการ   นายเกวลิน  สดไทย 
  พนักงานขับรถยนต์  นางสาวจันทนา  ทรัพย์ทวีผล 
  นักสังคมสงเคราะห์

Top