จัดกิจกรรม "พม.ชวนรู้ สู่เยาวชน"

    วันที่เผยแพร่ : 03 สิงหาคม 2560


    วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ศูนย์คุ้มครองคนหร้ที่พึ่ง จัดกิจกรรม "พม.ชวนรู้ สู่เยาวชน" โรงเรียนกาญจนาภิเษก เพื่อให้นักเรียนทราบถึงภารกิจของทั้ง 4 หน่วยงาน ภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และที่สำคัญเพื่อให้นักเรียนเป็นหน่วยเฝ้าระวังและเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ "อุทัยธานี เมืองปลอดขอทาน" โดยมีนักเรียนและครู อาจารย์ เข้าร่วมกว่า 200 คน

Top