ประวัติความเป็นมา

    วันที่เผยแพร่ : 27 สิงหาคม 2560

     ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่จัดตั้งในภูมิภาคสังกัดสำนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเกิดจากการปรับบทบาทภารกิจ งานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม จากรูปแบบนิคมสร้างตนเองและศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาที่ดำเนินการด้านจัดที่ดินและพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ ในพื้นที่เฉพาะ กับรูปแบบการพัฒนาสังคมและสงเคราะห์ชาวเขา ชาวไทยในชุมชนบนพื้นที่สูงมาเป็นการพัฒนาสังคม และส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบศูนย์พัฒนาสังคม ที่ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัดในบทบาทนักพัฒนาสังคม และวิธีคิดจากการสงเคราะห์ช่วยเหลือมาเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง  

Top