กลุ่มเป้าหมาย

  วันที่เผยแพร่ : 27 สิงหาคม 2560

  คนขอทาน - กลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพ.ศ.2484 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพ.ศ.2559ประกอบด้วย -บุคคลที่กระทำการขอทาน -ผู้แสดงความสามารถเล่นดนตรี หรือการแสดงอื่นใด 

  คนไร้ที่พึ่ง - กลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการ ตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามพระราชบัญญัติ 

  การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 ประกอบด้วย 
                  - บุคคลที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีสัญชาติไทย 
                  - คนเร่ร่อนที่มีความยากลำบากในการดำรงชีพ 
                  - บุคคลที่อาศัยที่สาธารณะ เป็นที่พักนอนชั่วคราว 
                  - บุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์แต่ยังไร้สัญชาติมิได้รับรองในสถานะคนสัญชาติโดยรัฐอื่นใด 
                  - บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ ที่ประสบปัญหาการดำรงชีพ

          การให้บริการ 
                  - บริการด้านปัจจัยสี่ ด้านอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย 
                  - บริการด้านการนำตรวจรักษาพยาบาล พบแพทย์ 
                  - การให้คำปรึกษา /แนะนำ /เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง 
                  - การประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                  - การฟื้นฟูศักยภาพ และส่งกลับภูมิลำเนา

Top