วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  วันที่เผยแพร่ : 27 สิงหาคม 2560

  วิสัยทัศน์

            “คนไร้ที่พึ่งเข้าถึงสิทธิ    มีคุณภาพชีวิตที่ดี

                พึ่งพาตนเองได้    โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม”

   

  พันธกิจ                   

  1.        สำรวจและติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่ง

  2.        สืบเสาะข้อมูลที่เกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่งที่ขอรับการคุ้มครองหรือถูกส่งตัวมายังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และให้การคุ้มครองในเบื้องต้นแก่คนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งรับตัวคนไร้ที่พึ่งไว้

  3.        ประสานงานเพื่อจัดส่งคนไร้ที่พึ่งไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

  4.        ให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมอบหมาย หรือตามที่ศูนย์คุ้มครอง   คนไร้ที่พึ่งเห็นสมควร

  5.        คัดกรองผู้ทำการขอทานก่อนประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  6.        ดำเนินมาตรการเชิงรุกในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและบุคคลที่อยู่ในสภาวะลำบากเข้าสู่วิถีการขอทาน หรือเป็นบุคคลไร้ที่พึ่ง

  7.        เป็นศูนย์เรียนรู้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน

Top