วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  วันที่เผยแพร่ : 27 สิงหาคม 2560

  วิสัยทัศน์


  กลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครอง และเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคม

  พันธกิจ


  1. สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เพื่อติดตามสภาพปัญหาและให้การคุ้มครองในเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์
  2. จัดระบบสวัสดิการและการจัดบริการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านสวัสดิการสังคม
  3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ คุ้มครอง จัดบริการสวัสดิการ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. สร้างระบบเครือข่ายพลังทางสังคมในพื้นที่ เพื่อการติดตามและเฝ้าระวังกลุ่มเป้าหมาย

  ค่านิยมองค์กร


  สร้างพันธมิตร จิตมุ่งให้บริการ ทำงานเป็นทีม 

  วัฒนธรรมองค์กร


   รับผิดชอบหน้าที่ มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเพื่อสังคม  

   

Top