วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  วันที่เผยแพร่ : 27 สิงหาคม 2560

  วิสัยทัศน์

  "เป็นองค์กรในการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม " ยึดเหนี่ยวโครงสร้างพื้นฐาน "  


  พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคมที่ได้มาตรฐานครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับสภานการณ์การเปลี่ยนแปลง

  2. ส่งเสริมระบบการคุ้มครอง การป้องกัน การฟื้นฟู และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

  3. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมและมีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่

  4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Top