เป้าประสงค์

  วันที่เผยแพร่ : 23 พฤษภาคม 2562

  เป้าประสงค์

  1.        พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  2.        ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย

  3.        มีระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ

  4.        พัฒนากลไกการทำงาน

Top