ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จะจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๒,๕๐๐ ANSI Lumens) และจอรับภาพในสำนักงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    วันที่เผยแพร่ : 08 กุมภาพันธ์ 2561
Top