ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิภาพที่ ๗๓๔/๒๕๖๒ เรื่องการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมการเป็นผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ โครงการพัฒนาผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ (Smart on Street)

    วันที่เผยแพร่ : 05 เมษายน 2562
Top