ข้อมูลประชากร/คนไร้ที่พึ่ง

  วันที่เผยแพร่ : 27 สิงหาคม 2560

  ประชากรจังหวัดอุทัยธานี


  จ.อุทัยธานี มี 8 อำเภอ 70 ตำบล 642 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

  1. อ.เมืองอุทัยธานี 

  2.อ.ทัพทัน  

  3.อ.สว่างอารมณ์

  4.อ.หนองฉาง 

  5.อ.หนองขาหย่าง 

  6.อ.บ้านไร่

  7.อ.ลานสัก 

  8.อ.ห้วยคต


  ประชากรทั้งหมดรวม 330,299 คน

  ชาย 162,209 คน 

  หญิง 168,090 คน


  คนไร้ที่พึ่ง  


  คนไร้ที่พึ่ง  ชาย 2,766 ราย หญิง 3,588 ราย

  คนขอทาน ชาย 2 ราย หญิง 2 ราย (ปัจจุบันไม่มีผู้ทำการขอทานแล้ว)

  รวมทั้งสิ้น  6,358 ราย


Top