เปลี่ยนการแสดงผล

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

1. กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพ

2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย

3. หน่วยงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้มาตราฐานการจัดสวัสดิการสังคมของหน่วยงาน


Avatar
by PHATTARAYUTT | Thursday, 23 May 2019 Posted 5 years/s ago
พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO