เปลี่ยนการแสดงผล

กลุ่มเป้าหมาย

คนขอทาน - กลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพ.ศ.2484 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพ.ศ.2559ประกอบด้วย -บุคคลที่กระทำการขอทาน -ผู้แสดงความสามารถเล่นดนตรี หรือการแสดงอื่นใด 

คนไร้ที่พึ่ง - กลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการ ตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามพระราชบัญญัติ 

การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 ประกอบด้วย 
                - บุคคลที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีสัญชาติไทย 
                - คนเร่ร่อนที่มีความยากลำบากในการดำรงชีพ 
                - บุคคลที่อาศัยที่สาธารณะ เป็นที่พักนอนชั่วคราว 
                - บุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์แต่ยังไร้สัญชาติมิได้รับรองในสถานะคนสัญชาติโดยรัฐอื่นใด 
                - บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ ที่ประสบปัญหาการดำรงชีพ

        การให้บริการ 
                - บริการด้านปัจจัยสี่ ด้านอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย 
                - บริการด้านการนำตรวจรักษาพยาบาล พบแพทย์ 
                - การให้คำปรึกษา /แนะนำ /เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง 
                - การประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                - การฟื้นฟูศักยภาพ และส่งกลับภูมิลำเนา


Avatar
by PHATTARAYUTT | Sunday, 27 August 2017 Posted 6 years/s ago
พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO