เปลี่ยนการแสดงผล

บุคลากร

นางนันท์ เขตบุญโสภิตา
นางนันท์ เขตบุญโสภิตา
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
นางกวิตา เงินพลอย
นางกวิตา เงินพลอย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวบุศรา  พรประเสริฐผล
นางสาวบุศรา พรประเสริฐผล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายดำรงศักดิ์  พรหมปัญญา
นายดำรงศักดิ์ พรหมปัญญา
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒
นางสาวสมใจ  แย้มกลิ่น
นางสาวสมใจ แย้มกลิ่น
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวเพชรชมภู มิ่งตระกูล
นางสาวเพชรชมภู มิ่งตระกูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO