เปลี่ยนการแสดงผล

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่1 

ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย  


ยุทธศาสตร์ที่ 2 

สร้างระบบคุ้มครองทางสังคมของกลุ่มเป้าหมาย  


ยุทธศาสตร์ที่ 3 

เสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายทางสังคมในการคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถองค์กรคุ้มครองสวัสดิภาพเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย


Avatar
by PHATTARAYUTT | Thursday, 23 May 2019 Posted 5 years/s ago
พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO