เปลี่ยนการแสดงผล

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์


กลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครอง พัฒนา สู่การพึ่งพาตนเอง

พันธกิจ

 1. สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เพื่อติดตามสภาพปัญหาและให้การคุ้มครองในเบื้องต้น
 2. จัดระบบสวัสดิการและบริการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายเพื่อบูรณาการทุคภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ คุ้มครอง จัดบริการสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สร้างระบบเครือข่ายพลังทางสังคมในพื้นที่ เพื่อการติดตามและเฝ้าระวังกลุ่มเป้าหมาย

 

ภารกิจ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี


 1. Policy (นโยบายและกฎฏหมายที่เกี่ยวข้อง)ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาและสวัสดีการ การดำเนินการตามนโยบาย และการกำกับติดตามมาตราฐาน การปฏิบัติงานของส่วนราชการ เป็นผู้ช่วยเลขาการคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พุ่ง คณะกรรมการควบคุมการขอทาน

 2. Protection (การให้ความคุ้มครอง)
  การให้บริการเชิงรุก (External) ด้วยการจัดบริการสวัสดิการ และให้ความรู้เรื่องสิทธิเพื่อการเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชน การลดความเหลื่อมล้ำ การพาผู้ใช้บริการเข้าถึงสิทธิ และการให้สวัสดิการเงินสงเคราะห์เฉพาะหน้าต่าง ๆ

 3. Prevention (การป้องกัน)
  การดำเนินการป้องกัน และมีมาตราการเชิงรุกในเขตพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลำบากกลายเป็นบุคคลไร้ที่พึ่งหรือเข้าสู่ วิถีการขอทานด้วยการสร้างกลไกในระดับพื้นที่ รวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนครอบครัวชุมชน ในการสร้างการ ขอรับบุคคลที่เป็น  คนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข

 4.  Partnership (ความร่วมมือ)
  การให้บริการเชิงรุก (External) ด้วยการจัดบริการสวัสดิการ และให้ความรู้เรื่องสิทธิเพื่อการเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชน การลดความเหลื่อมล้ำการพาผู้ใช้บริการเข้าถึงสิทธิ และการให้สวัสดิการเงินสงเคราะห์เฉพาะหน้าต่างๆ

ค่านิยมองค์กร


สร้างพันธมิตร จิตมุ่งบริการ ทำงานเป็นทีม

วัฒนธรรมองค์กร


 รับผิดชอบหน้าที่ มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเพื่อสังคม

 


Avatar
by PHATTARAYUTT | Sunday, 27 August 2017 Posted 6 years/s ago
พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO