ประเด็นยุทธศาสตร์

  วันที่เผยแพร่ : 23 พฤษภาคม 2562

  ประเด็นยุทธศาสตร์

  1.        จัดทำแผนคุ้มครองพัฒนาคุณภาพชีวิตและแผนป้องกันและบังคับใช้กฎหมาย

  2.        สร้างการตระหนักรู้และสื่อสารสังคมเพื่อลดการขอทาน

  3.        พัฒนาระบบการทำงานและคุณภาพการให้บริการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนไร้ที่พึ่งและเพิ่มประสิทธิภาพระบบและกลไกการทำงาน

  4.        สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

Top