เปลี่ยนการแสดงผล

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่ห่วงใยผู้มีรายได้น้อยมอบนมผงเด็กแม่วัยใสพร้อมผู้ป่วยติดเตียงตำบลสุขฤทัย

 

//ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่ห่วงใยผู้มีรายได้น้อยมอบนมผงเด็กแม่วัยใสพร้อมผู้ป่วยติดเตียงตำบลสุขฤทัย // นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่าวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น ได้ร่วมกับ นาย สุรัตน์ คุณพิพัฒน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ โดยประสานแกนนำขุมชนซึ่งตำบลสุขฤทัย 13 หมู่บ้าน 1 ตำบล ชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรม ในการพิจารณาขอความช่วยเหลือโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานมูลจปฐ มาประกอบการพิจารณาผลการสำรวจพบว่าคุณแม่วัยใสและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รายได้น้อยไม่เพียงพอมีฐานะยากจนไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้ในระหว่างดูแลบุตรสาเหตุมีสถิติการหย่าร้างสูงทำให้เกิดปัญหาในการชื่อนมผงมาเลี้ยงดูบุตรของตนเองและรายได้ค่าครองชีพรายเดือนไม่แน่นอนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานีจึงพิจารณา ให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย รายละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน  45,000 บาทจำนวน 15 ราย โดยโอนเข้าบัญชีผู้ประสบปัญหาทางสังคมในปีงบประมาณ 63 พร้อมมอบนมผงเด็กแรกเกิด เพรมเพริส ของเด็กและผู้ใหญ่พร้อมของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนคุณแม่วัยใสผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วย

ประมวลภาพ

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO