เปลี่ยนการแสดงผล

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี ขอเชิญชวนผู้แสดงความสามารถทุกท่าน เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้แสดงความสามารถ ตาม พรบ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี ขอเชิญชวนผู้แสดงความสามารถทุกท่าน เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้แสดงความสามารถ ตาม พรบ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีอาชีพที่เหมาะสม มีรายได้ มีงานทำ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้  โดยกำหนดจัดโครงการฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 -16.00 น. ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี ติดต่อคุณสมใจ  แย้มกลิ่น นักจัดการงานทั่วไป ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 5651 2026 หรือ 08 1146 3478 ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เพื่อจักได้รวบรวมรายชื่อส่งแบบตอบรับผ่านทาง Google Form เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO