เปลี่ยนการแสดงผล

📢ประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้รับบริจาค ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่

ประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้รับบริจาค ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ สำหรับประชาชนทั่วไป ผ่านจุดบริการ และผ่านระบบออนไลน์ทาง http://shorturl.ocsc.go.th/qr/wfa_citizen หรือตาม QR Code

ประมวลภาพ

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO