เปลี่ยนการแสดงผล

เงินสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศให้กลับภูมิลำเนา

ช่วยเหลือเป็นเงิน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความประหยัด
#คุณสมบัติ : บุคคลสัญชาติไทย เป็นผู้ตกทุกข์ได้ยาก และมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในประเทศไทย
**“ผู้ตกทุกข์ได้ยาก” หมายถึง คนไทยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เพราะเหตุยากจน เจ็บป่วย ชรา พิการ ไร้ที่พึ่ง ไร้อาชีพ ประสบภัยพิบัติ หรือตกอยู่ในภาวะอื่นใดอันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคม หรือตนเอง****
- ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300
- กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โทร 0 2659 6197, 0 2282 6679
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 76 จังหวัด

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO